Hakkımızda

ARTGES GENEL GÜVENL?K S?STEMLER?

Orhan KÖSE taraf?ndan 2016 y?l?nda Eski?ehir’de kurulan ARTGES Güvenlik Sistemleri beraberinde ; Güvenlik ve Bili?im Dan??manl???n? tecrübenin ortak noktas?nda güvenle birle?tirerek siz de?erli mü?terilerimize hizmet verme bilinci ile

  • Çevre güvenli?i
  • Ev ve i?yeri güvenli?i
  • Devaml? takip sistemi
  • Araç takip ve plaka tan?ma sistemleri
  • Ak?ll? ev çözümleri

 

Hizmet alanlar?nda kalitenin, tecrübeli personel ve hizmetin devaml?l???n?, sürekli yenilenen sektörümüzdeki, teknolojik geli?im ve de?i?imleri ?ç Anadolu bölgesi pazar?na sunabilmek amac? ile kurulmu?tur.

Geçmi? ve günümüz teknolojisinin bir arada yürütüldü?ü güvenlik teknolojilerinin alg?lanarak, bölgemizin genç ve konular?nda uzman kadromuz ile ça??m?z?n ihtiyac? olan Güvenlik-Otomasyon ve Bili?im teknolojilerinin hizmetini sizlere ula?t?rabilmenin gururunu temsil etti?imiz siz mü?terilerimiz ile payla??yoruz.

Güvenlik Teknolojileri konusunda tüketicinin tüm istek ve ihtiyaçlar?n? tespit ederek en uygun çözümlerini siz mü?terilerimize sunarak, mü?teri memnuniyeti ve kalite politikas?n? bünyemizde olu?turdu?umuz, kaliteli ürün ve en prestijli markalar? siz mü?terilerimizle tecrübeli dan??man, sat?? ve teknik personelimizle geli?tirilen yeni ürün ve çözümlerin tan?t?lmas?, mü?teri memnuniyeti ve kalite politikam?z? sürdürebilmek amac?yla birçok e?itimi ba?ar? ile tamamlayarak, Güvenlik ve Bili?im teknolojisini siz mü?terilerimizi memnuniyetine sunmak için karar verdik.

Kullan?m?na ve size sunmaya karar verdi?imiz prestijli marka ve ürünlerimizi sizlerle bulu?turarak, Türkiye çap?ndaki kaliteli, ürün yelpazemiz ile ?imdi sizlere daha güvenli bir ya?am sunabilmek u?runa, sizleri hatt?m?z?n di?er ucunda bekliyoruz.

Bize, kalitemize ve hizmetlerimize güvenen herkese sonsuz te?ekkürler.

Ofisimiz

Güvenli?iniz Adresi

Adres: Kurtulu? Mh. Yeniay Sk. Petkon ?? Merkezi C Blok No:28/9 Eski?ehir

Telefon: (222) 221 0826

Email: info@artges.com


Çal??ma Saatleri

Pazartesi - Cumartesi 8:30 - 18:30